Lựa chọn đồng phục cán bộ
50% in 1 màu cho đơn hàng trên 20 bộ